Өмчийн

Сургуулийн зөвлөл 30 оны 20-р сарын 2020-ны өдөр дөрвөн үндсэн чиглэлд засаглалыг багтаасан тэгш байдлын шинэ бодлогыг (A-2018) батлав: Засаглалын тэгш байдлын дадал; Боловсролын тэгш байдлын дадал; Ажиллах хүчний тэгш байдлын дадал; үйл ажиллагааны тэгш байдлын дадал. Хувьцааны бодлого нь XNUMX оны намраас Сургуулийн удирдах зөвлөлийн удирдамж болгон боловсруулж эхэлсэн бөгөөд олон гадаад, дотоод оролцогч талуудын саналыг багтаасан хамтын хүчин чармайлт байв.

https://www.apsva.us/diversity-equity-inclusion/