Сургалтын технологийн зохицуулагч

Марни Льюис

marnie.lewis @apsva.us

Хатагтай Льюис багш, оюутнуудыг дараах байдлаар дэмждэг.

  • Анги танхимд технологийн хичээлийг хамтран заах
  • Тохиромжтой технологийн программ хангамж, програмуудыг судлах
  • Ажилчдад технологийн сургалт явуулах