Quy trình nhập học

Làm thế nào để đăng ký vào trường tiểu học Campbell

Tất cả học sinh tại Campbell đã nộp đơn qua quá trình rút thăm. Trường Công lập Arlington thu thập các đơn đăng ký và hoàn thành cuộc rút thăm. Các học sinh và anh chị em hiện tại của VPI phải đăng ký học mẫu giáo, nhưng được ưu tiên. Tất cả các ứng viên khác đều có quyền ưu tiên như nhau bất kể trường học tại nhà ở Bắc hay Nam Arlington.

Chi tiết đầy đủ có thể được tìm thấy trên APS website: https://www.apsva.us/school-options/

Thông tin về đăng ký sinh viên có thể tham khảo tại đây: https://www.apsva.us/registering-your-child/online-registration/