Lớp học đáp ứng

Campbell sử dụng phương pháp Tiếp cận Lớp học Đáp ứng trên toàn trường. Triết lý cơ bản là những học sinh cảm thấy có cảm giác thân thuộc và được tôn trọng sẽ có những hành vi tốt hơn. Một số chiến lược cụ thể mà giáo viên Campbell sử dụng là:

  • Họp buổi sáng hàng ngày ở tất cả các lớp (PreK-5)Lớp học đáp ứng
  • Học sinh trong lớp học tạo ra "Quy tắc và Trách nhiệm"
  • Giải lao trong lớp học (Ghế hòa bình)
  • Lựa chọn học thuật
  • Trẻ em xác định “Hy vọng và ước mơ” vào mùa thu
  • Hậu quả tự nhiên
  • Nếu bạn phá vỡ nó, bạn sửa chữa nó (Cảm xúc hoặc vật phẩm hữu hình)

Đội ngũ giảng viên được đào tạo theo quy trình liên tục. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web Lớp học có trách nhiệm:  http://www.responsiveclassroom.org/