Dữ liệu trường học

SOL là một trong những thước đo thành tích và sự giảng dạy trong một trường học. Có nhiều biện pháp khác, có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh hơn.


Khảo sát dựa trên trang web

Cuộc khảo sát này được hoàn thành hai năm một lần bởi học sinh, phụ huynh và nhân viên tại mỗi trường. Nhân viên của Campbell báo cáo mức độ hài lòng cao trong công việc. Học sinh báo cáo mối quan hệ chặt chẽ với nhân viên. Năng lực văn hóa cũng là một thế mạnh của Campbell. Bạn có thể xem dữ liệu ở đây.


Dữ liệu PALS

PALS là một kỳ thi kiểm tra khả năng đọc nhằm đo lường sự tương ứng giữa chữ cái / âm thanh, cách ghép vần, nhận dạng từ tần số cao và khả năng đọc hiểu ở các lớp cao hơn. Năm 2015, 98% học sinh Campbell K đạt điểm chuẩn cho kỳ thi PALS mùa xuân. 94% học sinh lớp 1 đậu PALS và 85% học sinh lớp hai đậu PALS. Những điểm số này có thể so sánh với APS trường học.


Đánh giá thực hiện (EL)

Mỗi năm, EL School Designer và nhân viên hoàn thành một phiếu đánh giá, trong đó chúng tôi được cho điểm trong 26 lĩnh vực. Khi chúng tôi nắm bắt nhiều thành phần hơn của EL như Hội nghị do Học sinh dẫn dắt và mô hình Hội thảo của Độc giả, điểm của chúng tôi trong Đánh giá Thực hiện EL sẽ tăng lên. Về cơ bản, đây là thước đo của các thực hành hướng dẫn tốt nhất. Vào mùa xuân năm 2014, số điểm của chúng tôi là 85. Vào mùa xuân năm 2015, số điểm là 98.


Phiếu báo cáo VDOE (Điểm SOL)

http://schoolquality.virginia.gov/