Bảo mật

Những gì bạn nói Tất cả những gì bạn nói

 

 

 

 

Một phần của việc trở thành cố vấn học đường là tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức của Hiệp hội Cố vấn Học đường Hoa Kỳ (ASCA). Cố vấn giữ bí mật tất cả thông tin trừ khi được yêu cầu tiết lộ để ngăn ngừa nguy hiểm rõ ràng và sắp xảy ra cho học sinh hoặc những người khác, hoặc khi các yêu cầu pháp lý yêu cầu tôi tiết lộ thông tin.