apschính

Tài nguyên số

Phụ huynh hoặc học sinh, Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật với iPad hoặc truy cập một ứng dụng hoặc trang web mà bạn có thể gửi email đến camtechhelp @apsva.us hoặc đưa ra yêu cầu bằng biểu mẫu này: Biểu mẫu yêu cầu trợ giúp kỹ thuật
Mẹo khắc phục sự cố kỹ thuật

Video Trợ giúp cho sinh viên:
Cách đăng nhập vào MyAccess
Làm thế nào để truy cập BrainpopJr

Nhấp vào một trong các biểu tượng bên dưới để truy cập chương trình đó