Tháng: May 2017

Gói toán hè

Học sinh phải hoàn thành Gói Toán của lớp mà các em vừa hoàn thành. Ví dụ, nếu con bạn đang học lớp 4 trong năm học 2016 - 2017, thì con bạn nên hoàn thành Gói Toán học lớp 4.