Tháng: Tháng 6 2019

Nhắc nhở quan trọng: Kích hoạt ParentVUE Tài khoản

Khi bạn chuẩn bị cho cuối năm học, đây là lời nhắc để kích hoạt ParentVUE tài khoản nếu bạn chưa làm như vậy. Tất cả các gia đình sẽ cần hoạt động ParentVUE tài khoản để chuẩn bị cho Quy trình Xác minh Trực tuyến Hàng năm (AOVP) mới sẽ được triển khai vào đầu năm học 2019-20. AOVP sẽ […]