Giáo dục đặc biệt

Mô hình Văn phòng giáo dục đặc biệt cung cấp hỗ trợ cho học sinh khuyết tật, phụ huynh, hiệu trưởng và nhân viên nhà trường trong việc đánh giá, xác định, xếp lớp, hướng dẫn và các dịch vụ chuyển tiếp.