Hỗ trợ dịch vụ sinh viên trong quá trình học từ xa

Nhóm Hỗ trợ Sinh viên ở đây để giúp đỡ cộng đồng Campbell trong quá trình đào tạo từ xa.

Nếu bạn muốn yêu cầu thành viên Nhóm Dịch vụ Sinh viên theo dõi bạn hoặc học sinh của bạn, vui lòng điền vào thông tin này phiếu giới thiệu tư vấn.

Nếu bạn muốn được kết nối với Tài nguyên cộng đồng, vui lòng hoàn thành việc này mẫu giới thiệu nguồn cộng đồng. Nếu bạn hoặc sinh viên của bạn đang gặp khủng hoảng, vui lòng truy cập điều này trang web để được hỗ trợ.