Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và gia đình Title I

Trường Tiểu Học Campbell là Trường Title I.


Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem xét tất cả các thông tin trên. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn để giúp chúng tôi cải thiện chương trình Title I và các sự kiện gắn kết gia đình tại Campbell. Vui lòng sử dụng cái này Link để cung cấp thông tin phản hồi.


Cũng quan tâm:

  1. AOVP (Quy trình xác minh trực tuyến hàng năm)
  2. APS Sổ tay
  3. Chương trình trang trại và ứng dụng
  4. Lịch sự kiện Campbell cho gia đình